Camera giấu kín

Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của Viettel để tiếp tục sử dụng

Khi cửa nhà bị hàng rong ngang nhiên chiếm chỗ
Mã số video: 34849
Nếu có một người bán hàng rong trước cửa nhà, nhưng khi ra nhắc nhở họ lại đưa ra những lời lẽ rất phi lí, bạn sẽ phản ứng như thế nào?